ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА

Днес, се сключи настоящият договор за изработка между:

„ДОБРОГЛЕД 8“ООД, ЕИК 175460145, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Янко Карагяуров No 3, представлявано от Иван Жеков в качеството му на Управител,

наричан накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и от Ваша страна в ролята на ИЗПЪЛНИТЕЛ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е всеки, който се е  регистрирал на сайта на vansi3d.com с правото да произвежда и предлага съответните продукти.

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

 

 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 

 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши една или няколко от следните дейности:
 • 3D моделиране
 • Печат на 3D принтер;
 • Изработка на прототип;
 • Консултантски услуги в областта на триизмерния печат

 

Изработката ще бъде реализирана по проект на клиент на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Материалите ще бъдат предоставени от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 1. При осъществяване предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ комисионна в размер според съответният пакет, избран по време на регистрация на vansi3d.com. Сумата се изплаща в лева в брой или по банков път.
 2. Възнаграждението трябва да бъде изплатено в срок до 15 дни след предаване на готовата поръчка.

 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 

 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изработи посоченото в т. 1 от настоящия договор така, че то да отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изработи и предаде посоченото в предходния член в срок до 5 работни дни, считано от датата на получаване на ясно и точно задание.
 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение в посочените срокове и условия.
 4. Когато изпълнението се осъществява по проект или с материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и те се окажат негодни или неподходящи за извършването на работата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да иска предоставянето на подходящ материал или промени в проекта.

Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отстрани недостатъците, Изпълнителят може да се откаже от договора.

 1. В случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работи с материали (или по проект) на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и изпълнението е станало невъзможно вследствие негодността на материалите (проекта), ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ своевременно е предупредил ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той има право съответно на част или на цялото възнаграждение, пропорционално на изпълнената част от работата.
 2. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил част от работата и по-нататъшното изпълнение на изработката се окаже невъзможно поради причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговарят, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение в размер само за изработената част от изработката, ако тя може да бъде полезна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 

 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на договора да осъществява контрол на изпълнението относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри и др., без с това да пречи на самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора във всеки един момент по време на изпълнението му, стига да има основателна причина за това и ако заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ направените разходи, извършената работа и печалбата, която той би реализирал от изпълнението на изработката.
 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плати уговореното възнаграждение в сроковете и по начина, уговорени в настоящия договор.
 4. Ако възложеното е изпълнено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в договорените срокове, количество и качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме вещта.

13.1. Приемането на изработеното ще се извърши с приемо-предавателен протокол, който съставлява неразделна част от настоящия договор.

 1. Ако при приемането на изработеното се установи, че са налице недостатъци на изработката, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да изиска:

а) отстраняване на недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и в срок, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в приемателния протокол;

б) да бъде намален размерът на възнаграждението по споразумение между страните;

в) сам да извърши или да възложи на трето лице отстраняването на недостатъците, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ му заплати разходите за това.

14.1. Ако недостатъците или отклонението от проекта са толкова съществени, че изработката е негодна за нейното договорно или обикновено ползуване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора.

14.1. За установените недостатъци ще бъде подписан протокол.

 

 1. НЕУСТОЙКИ

 

 1. При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при заплащане на дължимото по настоящия договор възнаграждение, той дължи неустойка в размер на 0.5% на ден върху неиздължената сума, но не повече от 10 % от общото възнаграждение.
 2. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изработване и предаване на вещта, той дължи неустойка в размер на 0.5% на ден върху стойността на не предадената вещ, но не повече от 10%.

16.1. При цялостно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи неустойка в размер на цялата сума на поръчката.

 1. Уговорените с предходните членове неустойки не препятстват търсенето на обезщетения за по-големи вреди по общия ред.

 

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

 1. Транспортните разходи по доставката на материалите за изработване на стоката ще бъдат за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Транспортните разходи по доставката на изработеното до крайното му предназначение ще бъдат за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 1. Настоящият договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
 2. Настоящият договор се прекратява със смъртта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

При обективна невъзможност за изпълнение договорът се разваля по право.

 1. Възникналите спорове по нерешени от договора въпроси ще се решават по споразумение, а когато това се окаже невъзможно – по реда на гражданското законодателство на Република България.

Линк за сваляне : Тук