Общи Условия за ползване на сайта vansi3d.com

 1. ПРЕДМЕТ

Добре дошли в VANSI3D.COM. За нас е удоволствие, че сте тук. Чувствайте се удобно и се забавлявайте, но моля, спазвайте нашите вътрешни правила на поведение.

Чл. 1 Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ДОБРОГЛЕД 8“ ООД, ЕИК 175460145, гр. Варна, ул. Янко Карагяуров No 3, тел:  +359 885449975 ; email: info@vansi3d.com, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на платформата за електронна търговия VANSI3D.COM.

Условията са правно обвързващ договор между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и VANSI3D.COM.

Този договор определя вашите права и отговорности, когато използвате VANSI3D.COM така че, моля, прочетете го внимателно. Използвайки някоя от нашите Услуги (дори само разглеждайки VANSI3D.COM), вие се съгласявате с настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с тях, нямате право да използвате нашите Услуги.

Други понятия и наименования:

Потребител: Всяко едно физическо или юридическо лице, извършило поръчка на стоки и/или услуги от сайта VANSI3D.COM чрез техническите средства ( форми за поръчка ) на страницата и е изразило съгласие с настоящите Общи Условия.

“VANSI3D.COM” е платформата за електронна търговия на услуги, предоставяни от „ДОБРОГЛЕД 8“ ООД

Лични данни: Всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

Обработване на лични данни: Всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на Личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхранение, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване или предаване, разпространяване, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване на данните.

Субект на лични данни: Всяко физическо лице, чиито Лични данни се обработват.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: „ДОБРОГЛЕД 8“ ООД
 2. Седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. Янко Карагяуров No 3, тел:  +359 885449975; email: info@vansi3d.com
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. Шумен, ул. Вичо Папазов 13, вх.1, ет. 4, ап.20
 4. Вписване в публични регистри: ЕИК 204169957
 5. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл.Славейков №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

 1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG175460145
 2. Данни за кореспонденция: България, гр. Варна, ул. Янко Карагяуров No 3, тел:  +359 885449975 ; email: info@vansi3d.com, уеб сайт: https://vansi3d.com

 

 • ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

 

Чл. 3 Моля, прочетете внимателно тези Общи Условия и се уверете, че ги разбирате, преди да поръчате стоки и/или услуги от vansi3d.com. Ако не желаете да сте обвързани с настоящите Общи условията, моля не използвайте този Уебсайт.

 1. ДОСТАВЧИКА управлява платформата за онлайн търговия VANSI3D.COM, която е негова собственост, чрез която потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ДОСТАВЧИКА стоки и услуги в платформата.
 2. Тези Общи Условия се променят и актуализират в зависимост от промените налагани от Регулаторните органи, изисквания за сигурност на личните данни, подобряване на предлаганите стоки и услуги и др. Промени ще бъдат ефективни от публикуването им на Уебсайта. Всеки път, когато искате да поръчате допълнителни стоки и/или услуги, моля, проверете тези Общи Условия, за да сте сигурни, че разбирате условията, които ще се прилагат по това време.
 3. Доставчика използва предоставената от Потребителя лична информация само за целите, посочени в Политика за поверителност.
 4. Всяко съдържание, което Потребителя предоставя чрез формуляр на уебсайта, ще се счита за неповерително и обществено. Доставчика има правото да използва, копира, разпространява, възпроизвежда, експлоатира, модифицираме, променя и / или разкрива на трети страни всеки такъв материал за целите на сключения между Доставчикът и Потребителят Договор. Той също така има право да разкрива самоличността на Потребителя на трета страна, която твърди, че всички материали, публикувани или качени от вас на vansi3d.com, представляват нарушение на техните права върху интелектуалната собственост или на правото им на поверителност.
 5. Всеки Потребител на vansi3d.com трябва да е навършил 18 години, за да закупите стоки и/или услуги от Уебсайта, или може да поръча продукти под надзора и с разрешението на родител или настойник. Последното трябва да може да се докаже.
 6. Доставчика си запазва правото да откаже достъп до уебсайта по всяко време по свое усмотрение, когато счита, че използването на уебсайта е в нарушение на някое от условията, на закона или правата на трета страна или не зачитане на другите.
 7. Настоящият сайт, vansi3d.com, е собственост на „ДОБРОГЛЕД 8“ ООД. Категорично се забранява копирането на цели материали и използването на снимки и видеоматериали от сайта на www.vansi3d.com, без изричното писмено съгласие на Доставчикът, независимо дали е посочен източникът или е поставен линк към него. Технологиите, използвани в сайта, както и съдържанието в него са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. С цел да улесни достъпа до информация, са изградени връзки към сайтове в интернет, които са притежание или се управляват от трети страни. Линковете от сайта към подобни интернет страници представляват само препоръка и потенциален източник на допълнителна информация. Тъй като Доставчика няма никакво влияние над тяхната политика за публикуване на материали, с това споразумение се освобождаваме от всяка отговорност за тяхното съдържание, както и за истинността и точността на информацията, публикувана в тях.

„ДОБРОГЛЕД 8“ ООД прави всичко възможно да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността да възникват обективни несъответствия или пропуски и забавяне в актуализирането на информацията. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на „ДОБРОГЛЕД 8“ ООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица. Доставчикът си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време.

Доставчикът се задължава да осигури ползването на услугите, заявени и платени от клиента чрез Формуляр за поръчка, в пълното им количество и качество според предоставените от клиента чрез Формуляр за поръчка данни за: име на клиента, адрес, телефон, електронна поща.

 1. Да преглеждат услугите, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 2. Да сключва с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на услугите, предлагани от платформата VANSI3D.COM, с което Потребителя се съгласява със следното:
 • съгласявате се, че информацията, която предоставяте при подаване на поръчка, е вярна и точна във всяко отношение;
 • ще се счита, че Потребители са прочели, разбрали и приели Общите условията;
 • Доставчика приема, че може да използва данните в поръчката в съответствие с Политика за поверителност, която определя условията, при които обработва всички лични данни, които събира от Потребителите;
 • ще предостави телефонен номер за връзка, за да може Доставчика да се свърже с вас, ако има проблем с поръчката ви.
 • Доставчика си запазва правото да откаже поръчка (или да поиска промени) по негово усмотрение.
 • След като Потребителят е регистрирал поръчка за стоки и/или услуга (и) и доставка, Доставчика ще изпрати имейл за потвърждение, че поръчката е получена. Моля, проверете внимателно тези данни и уведомете Доставчика възможно най-скоро, ако подробностите са погрешни.
 • Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.
 • При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.
 • За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р. България.
 • Доставчикът гарантира, че предоставените от Потребителя лични данни са защитени съгласно ЗЗЛД, обработват се само във връзка с изпълнението на настоящия договор и се съхраняват съгласно нормативните изисквания

 

 1. Доставка:
 • Времето за доставка на стоки и/или услуги е приблизително и не може да бъде гарантирано, тъй като зависи от външни фактори. Доставчикът гарантира, че ще достави заявените стоки и/или услуги възможно най-скоро, без ни най-малко забавяне от негова страна.

 

 1. Цени и плащания във връзка със сключените договори чрез платформата VANSI3D.COM:
 • Цените са обявени в лева. Цените са с ДДС. В цената не са включени транспортните разходи.
 • Запазваме си правото да променяме цените си по всяко време.

Разплащането може да се осъществи по следните начини:

 • Банков превод
 • Наложен платеж
 • Плащане с карта
 • Paypal – онлайн платежна система

 

 1. Да получават информация за нови услуги, предлагани от Доставчика в платформата VANSI3D.COM;
 2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата COM чрез интерфейса на страницата на VANSI3D.COM, достъпна в Интернет;
 3. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Доставчикът в платформата VANSI3D.COM организира доставянето на услугите и гарантира правата на Потребителят, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Потребителят  сключват с Доставчика в платформата VANSI3D.COM договор за покупко-продажба на услугите, на адрес https://vansi3d.com. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) По силата на сключения с Потребителят  договор за покупко-продажба на услуги, Доставчикът в платформата VANSI3D.COM се задължава да организира доставката на заявената услуга на Потребителят на определените от него чрез интерфейса в платформата услуги. Потребителят  имат право да поправя грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Доставчика в платформата VANSI3D.COM.

(3) Потребителят заплащат на Доставчика на платформата VANSI3D.COM възнаграждение за доставените услуги съгласно условията, определени в платформата VANSI3D.COM и настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата VANSI3D.COM. В случай на техническа грешка на цената, Доставчикът незабавно уведомява Потребителят за правилната цена на продукта и има право да откаже направена поръчка, поради грешно изписване на реалната й цена.

Чл. 6. (1) Потребителят и Доставчикът в платформата VANSI3D.COM се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Приема се, че електронните изявления, извършени от Потребителят  на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителят при извършване на регистрация.

 

 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Необходимо е да създадете акаунт в VANSI3D.COM, за да заявите предлаганите стоки и/или услуги.

Чл. 7 Потребителят използва интерфейса на страницата VANSI3D.COM, за да сключва договори за дистанционна покупко-продажба на предлаганите от ДОСТАВЧИКА стои и/или услуги в платформата.

Договорът се сключва на български език.

Договорът между ДОСТАВЧИКА и Потребителят представлява съгласие с настоящите Общи условия, достъпни на сайта на VANSI3D.COM.

Страна по договора с ДОСТАВЧИКА е Потребителят съгласно данните, предоставени при попълването на формата за поръчка на страницата.

Този договор се счита за сключен от момента на извършване на поръчка на Потребителят в страницата и подстраниците на VANSI3D.COM или приемането на Общите условия по друг изричен начин.

За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, ДОСТАВЧИКА изрично уведомява Потребителят по подходящ начин чрез електронни средства – зареждане на страница, която потвърждава направената поръчка и електронно съобщение на e-mail-а на Потребителя.

Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

Доставчикът доставя услугите на посочения от Потребителят адрес(включително електронен) и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителят  данни са неверни или заблуждаващи.

Потребителят  сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата VANSI3D.COM.

(2) Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика в платформата VANSI3D.COM стоки и/или услуги и добавянето им към списък за покупка.

(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Потребителят като страна по договора.

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката;

Вие носите отговорност за вашия акаунт в VANSI3D.COM. Вие носите пълна отговорност за всяка дейност във вашия акаунт. Ако споделяте акаунта си с други хора, тогава човекът, чиято финансова информация е в профила, в крайна сметка ще отговаря за цялата дейност. Ако се регистрирате като стопански субект, вие лично гарантирате, че имате пълномощия да приемате Условията от името на бизнеса, който твърдите, че представлявате. Също така създадените вече акаунти не могат да се прехвърлят.

Защитете паролата си. Както споменахме по-горе, вие носите пълна отговорност за всяка дейност във вашия акаунт, така че е важно да запазите паролата си сигурна.

 

 1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

 

Чл. 8. (1) Доставчикът и Потребителят  сключват отделни договори за покупко-продажба на услугите, заявени от Потребителят, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със услуги за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба услуги.

Чл. 9. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Потребителят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и услугите, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 10. (1) Потребителят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба по банков път или чрез карта предварително, преди получаване на заявените стоки и/или услуги.

(2) По отношение на услуги, които се доставят промоционално заедно с други услуги в комплект цената за комплекта се отнася само в неговата цялост и е неразделна за отделни услуги от комплекта.

 

 1. VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

Чл. 11 Правилата на настоящия раздел VI от тези Oбщи условия се прилагат спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

(1) Цената на услугите с включени всички данъци се определя от ДОСТАВЧИКА в профила на всяка стока в сайта VANSI3D.COM.

(2) Стойността на допълнителните разходи, не включени в цената на услугите, се определят от ДОСТАВЧИКА и се предоставя като информация на Потребителят  в един от следните моменти преди сключване на договора:

– В профила на всяка една от услугите в сайта VANSI3D.COM;

– На основната заглавна страница в сайта на VANSI3D.COM;

– Преди завършване на поръчката в страница с обобщение на самата поръчка.

(3) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите Общи условия, както и информацията, предоставена на Потребителят в сайта VANSI3D.COM.

(4) Информацията, предоставяна на Потребителят  по този раздел е актуална към момента на визуализацията й на сайта на VANSI3D.COM преди сключването на договора за покупко-продажба.

(5) ДОСТАВЧИКА задължително посочва условията за доставка на отделните услуги в сайта си.

(6) Потребителят се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез формата за поръчка на VANSI3D.COM или електронна поща.

(7) Потребителят се съгласява, че ДОСТАВЧИКА има право да приема пълно авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на услуги и тяхната доставка(Резултати от стоки и/или услуги).

(8) Когато ДОСТАВЧИКА не е доставил резултатите от стоки и/или услуги Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до 14 дни, считано от датата на поръчката на услугата. В този случай ДОСТАВЧИКА възстановява, в рамките на 10 работни дни, 100% от платената сума от Потребителя. Доставчикът възстановява получените суми САМО по банков път.

(9) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че заявените услуги вече не са налични, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

(10) Ако Доставчикът направи значителна промяна в някои от съществените Клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от Доставчика. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони и e-mail са в действителност тези, които могат да бъдат използвани от Доставчика за бързо и неотменно предаване на уведомлението.

(11) Приемането на промените по предходната точка се удостоверява с допълнително споразумение към Договора.

(12) Отговорности:

 • Доставчикът ще положи всички усилия, за да гарантира, че информацията на този уебсайт е точна и актуална, но не дава никаква гаранция за нейната точност или пълнота и няма да бъдем отговорни за грешки или пропуски или за резултатите, произтичащи от използването на такава информация.
 • Доставчика ще предприеме всички възможни стъпки, за да гарантира, че използването на този уебсайт води до бърза и надеждна услуга, но той не можем да гарантира, че използването на този уебсайт ще бъде без прекъсване или без грешки и няма да носи отговорност за прекъсване или загуба на или разрушаване на каквато и да е информация по време на пренос на данни, както и загуба или промяна на материали или данни, когато бъдат изтеглени на дадена компютърна система.
 • Доставчикът не носи отговорност за използването на други уебсайтове, до които Потребителят има достъп чрез връзки в VANSI3D.COM, тъй като той не контролира тези уебсайтове на трети страни и не носи отговорност за тяхното съдържание. Всички такива връзки се предоставят само като услуга за потребителите на този уебсайт и включването им в този уебсайт не представлява одобрение за използването им.
 • Доставчикът продава стоки и/или услуги чрез онлайн платформата си VANSI3D.COM за употреба според нуждите и преценката на Потребителя, следователно не носи отговорност за някаква непряка специална или последваща загуба или щета (включително, но не само, загуба на печалба или загуба на спестяване), разходи или други претенции за каквато и да е компенсация, която възниква от или във връзка с използването на този Уебсайт или доставката или използването на стоки и/или услугите му.
 • Ограниченията на отговорността в тези условия се прилагат еднакво както в полза на Доставчика, така и на всяка друга свързана с него компания.
 • Въпреки че използва разумни усилия да поддържаме Уебсайта, без да ограничава гореизложеното, Доставчика не поема никакви претенции или гаранции относно наличността, точността, надеждността, пълнотата, актуалността или навременността на стоки и/или услуги, нашия софтуер, текст, графики, връзки или съобщения предоставени на или чрез използването на уебсайта или всеки уебсайт, който може да бъде достъпен чрез връзка в VANSI3D.COM.
 • Доставчика не носи отговорност пред Потребители, нито ще се счита, че нарушава настоящите Общи Условия или друг договор с тях, поради забавяне в изпълнението или неизпълнение на което и да е от неговите задължения( във връзка със стоки и/или услуги поръчани от Потребителя), ако закъснението или неуспехът са дължими на трета страна или поради причина, която е извън разумния му контрол.
 • Доставчикът може да възложи или прехвърли някое от правата или поддоговорни задължения, произтичащи от тези Общи Условия, на трета страна. Потребителят няма право да възлага или прехвърля някое от правата си или поддоговорни задължения, произтичащи от тези Общи условия, освен със специално писмено разрешение на Доставчика.

Нищо в Общите условия:

 • има за цел, нито засяга законни права на Потребителя, които не могат да бъдат изключени по закон; или
 • ограничава или изключва отговорността на Доставчика по отношение на всяко измамно или небрежно предоставяне на услуга или когато той не е в законно състояние да ограничи отговорността си.

 

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 12 (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителят съгласно Закона за защита на личните данни и ОРЗЛД.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Потребителят, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителят в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес https://vansi3d.com/privacy/.

(4) Потребителят се съгласява с Политиката за защита на личните данни на Доставчика.

(5) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за защита на личните данни.

 

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

Чл. 13 (1) Потребителят и Доставчикът в платформата VANSI3D.COM се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези Общи условия.

(2) Потребителят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

(3) В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата VANSI3D.COM и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

(4) Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

(5) За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

(6) Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Потребители на 20.09.2019 г.

(7) Промо кодовете за отстъпки при закупуване на продукти, не важат за услуги, които вече са намалени или им е приложена друга отстъпка, с изключение на промо кодове, които са изрично упоменати от Доставчика и се ползват за допълнителна отстъпка.

Чл. 14. Как можем да използваме вашата лична информация

Ще използваме само личната ви информация, както е посочено в нашата Политика за поверителност .

Чл. 15. Ние не носим отговорност за вируси, както и Вие не трябва да ги въвеждате в системата.

15.1 Ние не гарантираме, че нашият сайт ще бъде защитен, без грешки или вируси.

15.2 Вие сте отговорни за конфигурирането на Вашата информационна технология, компютърни програми и платформа за достъп до нашия сайт. Трябва да използвате свой собствен софтуер за защита от вируси.

 1. Споделете идеите си. Вашите идеи и предложения са важни за нас! Те могат да ни помогнат да подобрим вашето потребителско преживяване, както и нашите Услуги. Всички непоискани идеи или други материали, които изпращате на VANSI3D.COM (без да включвате Вашето съдържание или артикули, които продавате чрез нашите Услуги), се считат за неповерителни и не са ваша собственост. Предоставяте ни изключителен, световен, без роялти(отчисления), неотменим, постоянен лиценз да използваме и публикуваме тези идеи и материали за каквато и да е цел, без да ви компенсираме.

 

ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА

 

Днес, се сключи настоящият договор за изработка между:

„ДОБРОГЛЕД 8“ООД, ЕИК 175460145, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Янко Карагяуров No 3, представлявано от Иван Жеков в качеството му на Управител,

наричан накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и от Ваша страна в ролята на ИЗПЪЛНИТЕЛ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е всеки, който се е  регистрирал на сайта на vansi3d.com с правото да произвежда и предлага съответните продукти.

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

 

 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 

 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши една или няколко от следните дейности:
 • 3D моделиране
 • Печат на 3D принтер;
 • Изработка на прототип;
 • Консултантски услуги в областта на триизмерния печат

 

Изработката ще бъде реализирана по проект на клиент на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Материалите ще бъдат предоставени от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 1. При осъществяване предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ комисионна в размер според съответният пакет, избран по време на регистрация на vansi3d.com. Сумата се изплаща в лева в брой или по банков път.
 2. Възнаграждението трябва да бъде изплатено в срок до 15 дни след предаване на готовата поръчка.

 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 

 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изработи посоченото в т. 1 от настоящия договор така, че то да отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изработи и предаде посоченото в предходния член в срок до 5 работни дни, считано от датата на получаване на ясно и точно задание.
 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение в посочените срокове и условия.
 4. Когато изпълнението се осъществява по проект или с материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и те се окажат негодни или неподходящи за извършването на работата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да иска предоставянето на подходящ материал или промени в проекта.

Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отстрани недостатъците, Изпълнителят може да се откаже от договора.

 1. В случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работи с материали (или по проект) на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и изпълнението е станало невъзможно вследствие негодността на материалите (проекта), ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ своевременно е предупредил ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той има право съответно на част или на цялото възнаграждение, пропорционално на изпълнената част от работата.
 2. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил част от работата и по-нататъшното изпълнение на изработката се окаже невъзможно поради причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговарят, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение в размер само за изработената част от изработката, ако тя може да бъде полезна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 

 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на договора да осъществява контрол на изпълнението относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри и др., без с това да пречи на самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора във всеки един момент по време на изпълнението му, стига да има основателна причина за това и ако заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ направените разходи, извършената работа и печалбата, която той би реализирал от изпълнението на изработката.
 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плати уговореното възнаграждение в сроковете и по начина, уговорени в настоящия договор.
 4. Ако възложеното е изпълнено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в договорените срокове, количество и качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме вещта.

13.1. Приемането на изработеното ще се извърши с приемо-предавателен протокол, който съставлява неразделна част от настоящия договор.

 1. Ако при приемането на изработеното се установи, че са налице недостатъци на изработката, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да изиска:

а) отстраняване на недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и в срок, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в приемателния протокол;

б) да бъде намален размерът на възнаграждението по споразумение между страните;

в) сам да извърши или да възложи на трето лице отстраняването на недостатъците, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ му заплати разходите за това.

14.1. Ако недостатъците или отклонението от проекта са толкова съществени, че изработката е негодна за нейното договорно или обикновено ползуване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора.

14.1. За установените недостатъци ще бъде подписан протокол.

 

 1. НЕУСТОЙКИ

 

 1. При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при заплащане на дължимото по настоящия договор възнаграждение, той дължи неустойка в размер на 0.5% на ден върху неиздължената сума, но не повече от 10 % от общото възнаграждение.
 2. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изработване и предаване на вещта, той дължи неустойка в размер на 0.5% на ден върху стойността на не предадената вещ, но не повече от 10%.

16.1. При цялостно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи неустойка в размер на цялата сума на поръчката.

 1. Уговорените с предходните членове неустойки не препятстват търсенето на обезщетения за по-големи вреди по общия ред.

 

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

 1. Транспортните разходи по доставката на материалите за изработване на стоката ще бъдат за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Транспортните разходи по доставката на изработеното до крайното му предназначение ще бъдат за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 1. Настоящият договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
 2. Настоящият договор се прекратява със смъртта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

При обективна невъзможност за изпълнение договорът се разваля по право.

 1. Възникналите спорове по нерешени от договора въпроси ще се решават по споразумение, а когато това се окаже невъзможно – по реда на гражданското законодателство на Република България.

Линк за сваляне : Тук